You are in my inappropriate thoughts

70.00 ฿

ผู้จัดทำ : STECHA

จากเรื่อง :  Final Fantasy XV (Gladiolus x Ignis)

ลักษณะของสินค้า :  Copy Book ปก 210 แกรมพิมพ์สี่สีสองด้าน
เนื้อในขาวดำ 70 แกรม 16 หน้า รองกระดาษไข และปรินท์จากคอนบินิญี่ปุ่น

ออกขายครั้งแรก  :Twinkle Mirage 9

Only 1 left in stock