White Wolf Hoodie 20 cm.

400.00 ฿

ผู้จัดทำ : Paeristar Factory
อ้างอิงจากเรื่อง: Wang Yibo x Xiao Zhan
ลักษณะของสินค้า: ชุดตุ๊กตาขนาด 20 cm.
ออกขายครั้งแรก: MOON8983 (2020)

5 in stock

SKU: A02361 Categories: , Tags: , , ,