The Mystic Nine (Lao Jiu Men) Notebook : สมุดเก้าสกุล

80.00 ฿

ผู้จัดทำ : Mu
อ้างอิงจากเรื่อง: Lao Jiu Men (The Mystic Nine / เก้าสกุล)
ลักษณะของสินค้า: Notebook | B5 | 69 Page | Green Read Paper 75 g.
การเปิดอ่าน: จากซ้ายไปขวา (แบบไทย)
ออกขายครั้งแรก: Comic Avenue 3 (2016)

2 in stock