The cat in the bed

90.00 ฿

ผู้จัดทำ PANDABAKA
อ้างอิงจาก Han Wenqing x Ye Xiu เรื่อง เทพยุทธ์เซียนกลอรี่ /The King’s avatar
ลักษณะของสินค้า ขนาดA5 ปกสีเคลือบด้าน เนื้อในขาวดำ 20 หน้า กระดาษถนอมสายตา เย็บ มุงหลังคา
ออกขายครั้งแรกเมื่อไหร่ Comic Avenue 6

15 in stock