The brother next door

165.00 ฿


ผู้จัดทำ
: kao
อ้างอิงจากเรื่อง: Akutagawa x Atsushi
ลักษณะของสินค้า: โดจิน B5 32P
การเปิดอ่าน: ขวาไปซ้าย (แบบญี่ปุ่น)
ออกขายครั้งแรก: Comic Avenue 6

11 in stock