SW Fanbook – The Way He Looks At Me

110.00 ฿

เมื่ออนาคินไม่กล้าที่จะบอก และโอบีวันเริ่มเกิดความรู้สึกบางอย่างในจิตใจ วิธีการที่เขามองอนาคินเริ่มเปลี่ยนไป

Out of stock

SKU: A01191 Categories: , Tag: