REDEMPTION

140.00 ฿

ผู้จัดทำ : ShizIdeo
อ้างอิงจากเรื่อง : IdentityV (Freddy Riley x Leo Beck)
ลักษณะของสินค้า : ขนาด A5 , 22 หน้า
การเปิดอ่าน : จากซ้ายไปขวา(แบบไทย)
ออกขายครั้งแรก : Hunting Festival (2019)

Out of stock

SKU: A01873 Category: Tags: , , ,