Mainichi [Aizawa Daily life zine]

260.00 ฿

ผู้จัดทำ : Yukyam,Jinze
อ้างอิงจากเรื่อง: My hero academia
ลักษณะของสินค้า: อาร์ตบุ๊ค
การเปิดอ่าน: แบบไทย
ออกขายครั้งแรก Comic Square Online (2020)

10 in stock

SKU: A02538 Categories: , Tags: , , ,