Let there be Love

105.00 ฿

ผู้จัดทำ   : Uruki

จากเรื่อง   :   Haikyuu!! (Kuro x Kenma)

ขนาดของสินค้า : B5
จำนวนหน้า : 20 หน้า , กระดาษกรีนออฟเซ็ต 120 แกรม

ออกขายครั้งแรก :  Hatsunetsu : Haikyuu!! Only Event 2017

15 in stock

SKU: A01512 Categories: , Tags: , , , , ,