It doesn’t mean that!

145.00 ฿

ผู้จัดทำ : kao
อ้างอิงจากเรื่อง: Akutagawa x Atsushi
ลักษณะของสินค้า: โดจิน B5/26P
การเปิดอ่าน: ขวาไปซ้าย (แบบญี่ปุ่น)
ออกขายครั้งแรก: Comic Avenue 6

13 in stock