I’ll get along with you only today

165.00 ฿


ผู้จัดทำ
: bakakurokao
อ้างอิงจากเรื่อง: Akutagawa x Atsushi
ลักษณะของสินค้า: โดจิน B5/32P
การเปิดอ่าน: ขวาไปซ้าย แบบญี่ปุ่น
ออกขายครั้งแรก: Comic Avenue 5

5 in stock