Bitter wine

120.00 ฿

ผู้จัดทำ : Carymono | Pudding comic
อ้างอิงจากเรื่อง : Good Omens / Aziraphale x Crowleyy

ลักษณะของสินค้า : Good Omens ( Aziraphale x Crowleyy) 20 pages | Size A5 TH-EN
ออกขายครั้งแรก : Good Omens only event (2020)

4 in stock

SKU: A01984 Categories: , Tags: , ,